תקנון מועדון הלקוחות

 

כללי

 

1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של סטודיו 82 המנוהל על ידי ש.ק. אופנת נשים בע"מ  (להלן: "התקנון", "המועדון", "חבר מועדון" ו- "החברה" בהתאמה) אשר מילאו את טופס ההצטרפות למועדון, בתנאים המפורטים להלן.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין החברה.

3. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון.

החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון , ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי מעת לעת במשרדי החברה.

5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

6. חנויות החברה בהן ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה, מפורטות להלן: סטודיו 82 חיפה, סטודיו 82 תל-אביב ו-PENNYBLACK  תל-אביב, (החנויות המפורטות לעיל ייקראו להלן: "חנויות הרשת"). למען הסר ספק, מובהר, כי לא ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה בחנויות שאינן מפורטות לעיל, ובכלל זה לא ניתן יהיה להשתמש בזכויות  בחנות המקוונת בכתובת: www.studio82.co.il (להלן: "החנות המקוונת"), ולמען הסר ספק יובהר כי לא ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון במכירות עודפים שנערכות מעת לעת מחוץ לחנויות הרשת.

 

 

הצטרפות למועדון וחברות במועדון

 

7. ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18.

8.  ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל המעוניין בכך ואשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, כמפורט להלן.

 

9. "הרשמה" – ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה (בכל אחת מחנויות סטודיו 82 ופניבלאק)

10. מנהל המועדון ש.ק. אופנת נשים בע"מ יהיה רשאי לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את סירובו.

11. חברת המועדון אחראית לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיה האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלה, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חברת המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור. 

12. החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד ותתחדש אוטומטית אלא אם כן בקשה החברה אחרת.

13. עם סיום החברות במועדון מסתיימות גם ההטבות והזכויות שצברה הלקוחה בתקופת החברות.

14. בהצטרפות למועדון, וככל שלא הודיע ל "החברה" אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מש.ק. אופנת נשים בע"מ, בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון, בקשר לפעילויותיה ,למוצריה ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של "החברה", ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

15. לקוחה המבקשת להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מש.ק.אופנת נשים בע"מ, במהלך תקופת החברות במועדון או שלאחריה, תודיע על כך ש.ק. אופנת נשים בע"מ בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליה ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.


16. חבר המועדון יעדכן את החברה לגבי שינוי בפרטיו ( דרך שירות הלקוחות במספר  054-6463132 ) או במילוי טופס באחת מחנויות הרשת, על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

 

הטבות לחברות מועדון

 

17.  במסגרת המועדון , חברות המועדון יהיו זכאיות לקבל את ההטבות הבאות:

                1.   צבירה ומימוש נקודות

                2.  10% מסך התשלום נצבר כנקודות לרשותך.                                                

                 3.  כל נקודה שווה 1 ₪

                4. ניתן לפדות נקודות כאשר יש ברשות הלקוחה 200 נקודות או יותר

                5. לא ניתן לפדות נקודות עבור פריטים בהנחה

                 6. נקודות יהיו תקפות במשך כשנה מתאריך הקנייה האחרון, לאחר מכן הנקודות יימחקו ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש.

                7. ניתן לפדות נקודות על פרטי לבוש בלבד.

                8. לא ניתן לממש נקודות עבור קניית שובר מתנה.   

 

18.  ההטבות הינן אישיות לחברות המועדון ואינן ניתנות להעברה.

 

19.  ש.ק. אופנת נשים בע"מ שומר לעצמו הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברות המועדון עד למועד הפסקת הפעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור

1. תינתן לחברות המועדון האפשרות לנצל את ההטבות והקופונים שבידם כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם ;

2. לא יהיו לחברות המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון .

 

צבירה ומימוש נקודות והטבות נוספות לחברי מועדון

 א. צבירה ומימוש נקודות

20. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הטבת הצבירה ו/או כל הטבה אחרת המוענקת לחברי המועדון על פי תקנון זה.

21. על מכירות במסגרת מבצעים; עודפים וסוף עונה לא יחולו הטבות המועדון ( צבירת נקודות עד 20%), וכן לא ניתן לממש נקודות בגין המכירות הנ"ל.

22. הנקודות הנצברות לרשות חבר המועדון משמשות כמטבע שערכו 1 (אחד) ₪ בגין כל נקודת זכות, לרכישה ולמימוש בחנויות הרשת בלבד, כאמור בסעיף ‎6 לעיל.

23. נצברו נקודות לרשות חבר המועדון בגין רכישה בה לא כובד אמצעי התשלום (לדוגמה: שיק שחזר), הנקודות שנזקפו לרשות חבר המועדון בגין רכישה כאמור ימחקו.

24. בעסקת מימוש לא ייצברו נקודות על הסכום שמומש בנקודות.

25.  ברכישה על ידי מימוש נקודות: 

א. אין צבירת נקודות על הסכום שמומש בנקודות.

ב. לא ניתנת לביטול או החלפה. 

26. מובהר בזאת, כי החברה תהיה פטורה מאחריות כלשהי כלפי חברי המועדון במקרה שיחולו טעויות בצבירת הנקודות של החברים כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה ו/או בחומרה של מחשבי החברה.

27. רק חבר מועדון בתוקף יכול לממש נקודות. 

 

ב. הטבות ומבצעים לחברי מועדון 

28. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, כל זאת, לפי שיקול  דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין  החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.

 

29. חבר מועדון החוגג יום הולדת, ייהנה מהטבה חד פעמית של 20% בקנייה אחת ומרוכזת (להלן: "הטבת יום ההולדת"). חבר המועדון יוכל ליהנות מהטבה זו אך ורק במהלך החודש בו חל יום הולדתו.לדוגמא: אם יום הולדתו של חבר המועדון חל במהלך חודש נובמבר אזי יהא רשאי חבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת אך ורק במהלך חודש נובמבר. חבר מועדון יהיה רשאי לבצע קנייה אחת בחנויות סטודיו 82 וקנייה אחת בפניבלאק גן העיר, ובלבד שהקנייה תתבצע באותו היום ובמרוכז.

30. לא תינתן אפשרות לממש הטבת יום הולדת במסגרת מכירות סוף עונה ומבצעים, מכל מין וסוג שהוא.

31. כל המבצעים וההטבות כמפורט לעיל לרבות מבצעים והנחות לחברי מועדון, הם מהמחיר לצרכן. 

 

 ג. החזרת מוצרים 

32. מדיניות החזרת מוצרים הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (לעיל ולהלן: "החוק") ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"), כלומר, עד תום שני ימים שאינם ימי מנוחה ממועד הרכישה יינתן החזר כספי. זיכוי יינתן למוצרים שיוחזרו עד 14  ימים שאינם ימי מנוחה מתאריך הרכישה.יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות מהחזר הכספי ו/או מהזיכוי דמי ביטול ו/או הוצאות סליקה והכל בהתאם להוראות החוק והתקנות.
בשני המקרים תתבצע החזרה רק למוצרים שהוחזרו בצירוף חשבונית מקור או שובר מתנה, כל עוד המוצר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ובתקנות. (פירוט החזרת מוצרים נמצא במדיניות החזרת המוצרים הנמצאת לצד כל קופה בחנויות הרשת)

33. במקרה של החזרת מוצר/ים כאמור לעיל ימחקו הנקודות שנזקפו לרשות חבר המועדון בגין רכישת המוצר/ים שהוחזר/ו כאמור.

34. במידה שמספר הנקודות שברשות חבר המועדון באותו מועד הינו נמוך ממספר הנקודות הנדרש בעת החזרת המוצר/ים כאמור, אזי התנאי להחזרת המוצר/ים בסעיף  37 לעיל תהיה על ידי קיזוז סכום הנקודות החסר מהזיכוי/החלפה.

35. רכישה תוך שימוש בזיכוי שניתן לחבר המועדון עקב החזרת מוצר/ים כאמור לעיל, הינה רכישה המזכה בנקודות זכות בדומה לרכישה בתשלום כספי כאמור לעיל.

 

מידע שיווקי

36. במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון,  מסכים חבר המועדון לקבל מהחברה דברי דואר ו/או הודעות לרבות בפקס, בדוא"ל וב-SMS על הטבות אשר יפורסמו על ידי החברה. ידוע לחבר המועדון כי החברה מתכוונת להמשיך להעביר אליו מידע שיווקי, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע מעניין ומבצעים. אם חבר המועדון אינו מעוניין בקבלת הודעות מהסוג הנ"ל בכלל או מסוג מסוים הנו מוזמן להודיע לחברה על כך, בכל עת, על ידי הסרה מרשימת התפוצה על ידי השבה להודעה של הספרה 4 או "הסר" בדוא"ל.

 

 

ביטול החברות

37. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות לכל חבר מועדון (ובפרט למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים נגד החברה), וכן למי שאמצעי התשלום שלו, לא כבודו על יד בנקים, חברות אשראי וכיו״ב.

 

הפסקות פעילות המועדון 

38.  החברה תוכל להודיע, בכל דרך וזמן שתמצא לנכון, על הפסקת פעילותו של המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "ההודעה"). מוסכם, כי בכל מקרה של הפסקת פעילות המועדון:

א. אין צבירת נקודות.

ב. נקודות שנצברו לחברים בתוקף ניתן יהיה לממש תוך תשעים יום.  
  
 

עודכן ביום 1.12.2017